Are the big brands doing e-commerce or eCommerce? – conclusions from the Online Marketing Manager recruitment process

I recently had the opportunity to recruit an Online Marketing Manager for a global brand, very much recognisable in the traditional world of retail. It was a very interesting exercise, giving me the opportunity to thoroughly “scan” the digital market, which I often check and gather the latest information on the availability of candidates representing the expected expertise in the field of  e-commerce.

Customer

An international company, the owner of a recognisable brand in the retail industry, conducting traditional sales through a chain of stores and online sales. The online store generates a millions in turnover, constituting 10% of the company’s total revenue.

Position

The Online Marketing Manager is responsible for the management of a team of several specialists responsible for SEO / SEM, affiliates, social media, content marketing, as well as cooperation with external agencies and the internal department of traditional marketing.

The purpose of the position

Delivering the expected sales results in the e-commerce channel, increasing the share of online sales in the company’s total turnover, ensuring the optimal conversion of traffic to the company’s profit, bringing quality and volume of shopping traffic to the brand’s website, coordinating online marketing campaigns.

Observations and conclusions made during the recruitment process

During market penetration, we identified a small number of candidates with experience in developing sales in an online channel bringing a multi-million turnover. Candidates experienced in e-commerce exist on the market, however, the results generated in the online channel in the largest number of cases oscillate within the limit of PLN <1M. The percentage of the share of online sales in the total revenue of companies usually amounts to several to a dozen or so percent, at maximum. However, what is completely surprising is the fact, that many recognisable retail brands can boast about fledgling e-commerce, and thus a lack of understanding of the growing e-commerce market trend in Poland at a fast pace, to ever-increasing growth. Perhaps I am judging too harshly by using the word “crawling”, but I am under the impression that some brands are simply asleep, and their e-commerce is moderately developed despite the possibilities they have.

While carrying out our research, we often came across people for whom running e-commerce in the company was one of many duties, apart from responsibility for social media, CRM, SEO / SEM or media planning, and this, of course, makes sense, but after a deeper analysis it turned out that e-commerce indeed exists, generates profits, there are ideas on how to develop it, but in principle it still falls into second place.

During our research, we naturally reached candidates from retail, but not exclusively. We were also interested in the telecommunications industry, which is a difficult topic in the field of e-commerce. In this case, what impressed was the number of users to whom the Candidates addressed company’s communication: 1-10M users.

The experience of candidates related to managing people, unfortunately, was not satisfying enough. In many cases, the candidates could boast of managing a one-man team consisting in the assistant and additionally cooperating with subcontractors. Organizations prefer micro teams and rely on the expertise of one person and the entities cooperating with him.

It was also interesting to examine the market in terms of the candidates’ financial expectations. In the case of the retail industry, the basic salary is about PLN 17,000 gross per month, in the case of the telco industry – about PLN 21,000 gross per month.

To sum up – the e-commerce market it is narrow and tight, which is definitely a bargaining chip for candidates and a pain for Employers. I wonder how the e-commerce market will change in the years to come? According to the “E-Commerce in Poland 2017” survey carried out by Gemius for e-Commerce Poland, we are finally talking about a market worth PLN 40 billion, which undoubtedly needs and will need experts. According to the Interaktywnie.com report, the estimated value of the Polish online trade market in 2020 could reach up to PLN 70 billion. We can only hope, that together with the growth of the market, the number of experts will grow as well. There can be no other way…

At the end, a curiosity found on the Absolunet, which attempted to analyse the spelling of e-commerce. It turns out, that there are many possibilities. And here is who and how calls the online selling:

e-commerce: Bloomberg, Time Magazine, The Economist, New York Times, Monika Ciesielska 🙂

ecommerce: Forbes, eMarketer,  Facebook, Google

eCommerce: Absolunet, Magento, Forrester, Deloitte, Insite

Ecommerce: Shopify, Financial Times, Entrepreneur.com

E-commerce: Mailchimp, Sitecore


Duże marki robią e-commerce czy eCommerce? – wnioski z rekrutacji Online Marketing Managera

W ostatnich miesiącach miałam okazję rekrutować na stanowisko Online Marketing Managera dla globalnej marki, rozpoznawalnej w tradycyjnym świecie retailu.  Było to bardzo interesujące ćwiczenie, dające mi możliwość dogłębnego „prześwietlenia” rynku digitalowego, na który często zaglądam i zebrania najświeższych informacji na temat dostępności kandydatów reprezentujących oczekiwaną ekspertyzę w dziedzinie e-commerce.

Klient

Międzynarodowa firma, właściciel rozpoznawalnej marki w branży retail, prowadzący sprzedaż tradycyjną poprzez sieć sklepów i sprzedaż online. Sklep internetowy generuje milionowe obroty, stanowiąc 10% przychodu całkowitego firmy.

Stanowisko

Online Marketing Manager odpowiedzialny za zarządzanie kilkuosobowym zespołem specjalistów odpowiedzialnych za SEO/SEM, afiliacyjne porównywarki internetowe, social media, content marketingowy, a także współpracę z zewnętrznymi agencjami i wewnętrznym działem marketingu tradycyjnego.

Cel stanowiska

Dostarczanie oczekiwanych wyników sprzedażowych w kanale e-commerce, zwiększenie udziału sprzedaży online w całkowitym wyniku firmy, dbanie o optymalną konwersję ruchu na zysk firmy, sprowadzanie odpowiedniej jakości i wielkości ruchu zakupowego do serwisu marki, koordynacja akcji marketingowych online.

Obserwacje i wnioski poczynione w trakcie procesu rekrutacji

Podczas penetracji rynku, zidentyfikowaliśmy niewielką liczbę kandydatów posiadających doświadczenie w rozwijaniu sprzedaży w kanale online o wielomilionowych obrotach. Kandydaci doświadczeni w e-commerce oczywiście na rynku są, jednak wyniki generowane w kanale online w największej liczbie przypadków oscylują w granicy <1M złotych. Procent udziału sprzedaży online w całkowitym przychodzie firm, stanowi zazwyczaj kilka do maksymalnie kilkunastu procent. Jednak to co kompletnie nas zaskoczyło to fakt, że wiele rozpoznawalnych retailowych brandów, może pochwalić się raczkującym e-commerce, a tym samym brakiem zrozumienia dla rosnącej w dużym tempie tendencji rynku e-commerce w Polsce, do coraz większych wzrostów. Być może za ostro to oceniam, używając słowa „raczkujący”, jednak odniosłam nieodparte wrażenie, że niektóre marki zwyczajnie śpią, a ich e-commerce jest średnio rozwinięty pomimo możliwości, którymi dysponują.

Realizując research często trafialiśmy na osoby, dla których prowadzenie e-commerce w firmie było jednym z wielu wykonywanych obowiązków, obok odpowiedzialności za social media, CRM, SEO/SEM czy planowanie mediów i oczywiście ma to sens, jednak po wnikliwiej analizie okazywało się, że e-commerce owszem istnieje, generuje zyski, są pomysły na to jak go rozwijać, ale w zasadzie schodzi on ciągle na drugi plan.

W trakcie researchu sięgaliśmy naturalnie do kandydatów pochodzących z retailu, ale nie tylko. Zainteresowała nas też branża telekomunikacyjna, która jest trudnym tematem w zakresie e-commerce. W wypadku tego sektora rynku, wrażenie robiła liczba użytkowników, do których Kandydaci adresowali komunikację 1-10M.

Doświadczenie kandydatów związane z zarządzaniem ludźmi, niestety nie było satysfakcjonujące. W wielu wypadkach Kandydaci mogli pochwalić się zarządzaniem 1-osobowym zespołem w postaci Asystenta i współpracą z podwykonawcami. Organizacje preferują mikro zespoły i polegają na ekspertyzie jednego człowieka i współpracujących z nim podmiotów.

Interesujące okazało się również zbadanie rynku pod kątem oczekiwań finansowych Kandydatów. W wypadku branży retail kwota wynagrodzenia podstawowego to ok. 17.000 złotych brutto miesięcznie, w wypadku branży telco – ok. 21.000 złotych brutto miesięcznie.

Reasumując – na rynku e-commerce jest wąsko i ciasno, co jest na pewno kartą przetargową dla Kandydatów i bolączką dla Pracodawców. Ciekawi mnie jak rynek e-commerce będzie zmieniał się w kolejnych latach. Jak wynika z badania „E-commerce w Polsce 2017” zrealizowanego przez Gemius dla e-Commerce Polska, mówimy w końcu o rynku wartym 40 mld złotych, który bez wątpienia potrzebuje i będzie potrzebował ekspertów. Według raportu Interaktywnie.com, szacowana wartość polskiego rynku handlu online w 2020 roku może osiągnąć nawet 70 mld złotych. Pozostaje wierzyć, że wraz ze wzrostem rynku, rosła będzie liczba ekspertów. Nie może być inaczej…

Na koniec ciekawostka znaleziona na Absolunet, który pokusił się o analizę pisowni e-commerce. Okazuje się, że możliwości jest wiele. A oto kto i jak, nazywa sprzedaż online.

e-commerce: Bloomberg, Time Magazine, The Economist, New York Times, Monika Ciesielska 🙂

ecommerce: Forbes, eMarketer,  Facebook, Google

eCommerce: Absolunet, Magento, Forrester, Deloitte, Insite

Ecommerce: Shopify, Financial Times, Entrepreneur.com

E-commerce: Mailchimp, Sitecore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s