How to reach the K2 summit in democratically managed organization

Most of the candidates, which I am interviewing, while being asked about their style of managing people, provide me with an answer, that it is a democratic one. But is it really? In general you can say so, but in reality it is always the boss, who is making the final decision and choosing the solution from those proposed by others. In corporations, medium and small companies, the boss is closing the brain storming session and points the project, which will be a priority. Some people say, that a good boss, will moderate the discussion in a way, that allows him to achieve his own goals and in addition make people think, that it was their common decision.

But what if you need to deal with twenty three bosses?

That is exactly what I am facing, having a privilege of taking the seat of the President at IMSA International Executive Search, global network of headhunting companies. The aim of IMSA is to associate headhunting, boutique, privately-owned firms, with the exclusive representation one firm by one country. We are 23 countries at the moment, what basically means, that we are twenty three Managing Directors within IMSA, representing different cultures, coming from different business environment, sharing different views. Some of us are very mature, with even 30 years of experience in headhunting business, some have opened their owned business only few years ago. We differ from each other, and so are our expectations towards IMSA.

What we have in common are shared values, alike business approach against Clients and Candidates, responsibility for the professional change in the Candidate’s life and the business model, which still is a bit different in each country, considering the specifics of the markets.

Now, please imagine that you want to stand on the top of K2 during winter.

You want to achieve that together with you cooperates, your team members. After all the analyses you have made, you know exactly which path is the right one and hundred percent sure of what you are saying. But you cannot tell your team members what to do. You need to convince them. And their idea on choosing the path is different than yours.

And now, you are at 7200 meters, sitting in the camp. The weather window is opening in few hours and at this time you know, that you can win K2. And you hear the voices of the team members referring to the weather conditions, safety on the way back, considering taking the oxygen, showing you the risks, which should be considered. Some of your mates are sure about taking the challenge, some are not.

You have two choices.

You can leave the team and become Denis Urubko of your business sector, or you can start listening, discussing and making the decisions all together. That is exactly what IMSA taught me. Humility and ability to listen and to learn from each other, as well as empathy in business and understanding of unexpected circumstances. It is really tough, especially when you are determined to achieve so much and you want to make it as fast as possible. But at the end of the day it doesn’t matter how fast you were going. What really matters is that you stand at the peak of K2, together with all your team members and your success is the success of the others. So take your time, listen to the suggestions and in the right time, hit the summit.

And when you eventually stand at the top of K2, looking at this magnificent view on the mountains and at the smiling faces of the team members. At this point you realize, how lucky you are, that you had this amazing opportunity of sharing the knowledge and opinions with all those wise men, even if their views differed from yours. But you were able to take the best of it, to gain more information and to adjust or even change your idea, which you assumed was perfect. And you could also were wrong. Consider that.

K2 is waiting to be reached in winter. And we are sitting at the camp 3. We are close. Wish us luck!


Jak zdobyć K2 w demokratycznie zarządzanej organizacji

Większość kandydatów, w prowadzonych przeze mnie procesach rekrutacyjnych, zapytana o styl zarządzania, odpowiada, że stosuje styl demokratyczny. Czy rzeczywiście tak jest? Ogólnie rzecz biorąc, można tak powiedzieć, ale czy to nie szef podejmuje ostateczną decyzję i wybiera rozwiązanie spośród tych, które zaproponują członkowie jego zespołu? W korporacjach, średnich i małych firmach, to szef kończy sesję burzy mózgów i wskazuje projekt, który będzie priorytetem. Niektórzy mówią, że dobry szef moderuje dyskusję tak, aby osiągnąć założone cele i robi to w sposób, który pozwala myśleć jego współpracownikom, że zapadła właśnie wspólna decyzja.

Ale co w sytuacji, gdy szefów jest dwudziestu trzech?

Dokładnie z taką sytuacją mam do czynienia piastując rolę prezydenta globalnej sieci headhunterskiej –  IMSA International Executive Search. Celem IMSA jest umożliwienie współpracy pomiędzy butikowymi firmami headhunterskimi, udzielając każdej z nich wyłącznej reprezentacji na konkretny kraj. Obecnie IMSA zrzesza 23 kraje, co w zasadzie oznacza, że mamy dwudziestu trzech dyrektorów zarządzających, reprezentujących różne kultury, pochodzących z różnych środowisk biznesowych, dzielących różne opinie. Niektórzy z nas są bardzo dojrzali, z nawet 30-letnim doświadczeniem w headhuntingu, niektórzy otworzyli swój własny biznes zaledwie kilka lat temu. Różnimy się od siebie, podobnie jak różnią się nasze oczekiwania wobec IMSA.

To co nas łączy to wspólne wartości, wysoki poziom profesjonalizmu względem klientów i kandydatów, odpowiedzialność za zmianę jakiej dokonujemy w życiu Kandydata i model biznesowy, który nieco różni się w każdym z krajów ze względu na specyfikę rynków.

A teraz proszę wyobraź sobie, że Twoim celem jest zdobycie szczytu K2 zimą.

Chcesz zdobyć ten szczyt wspólnie z członkami Twojego zespołu. Po dokonaniu wielu szczegółowych analiz, jesteś pewien tego, którą ścieżkę powinniście obrać. Jednak nie możesz narzucić członkom zespołu dokonanego wyboru. Musisz ich do tego przekonać. A ich pomysł na wybór ścieżki jest inny niż Twój.

Jesteście już w obozie na wysokości 7200 metrów n.p.m. Dysponujecie informacją, że okno pogodowe otworzy się za kilka godzin. Wiesz już, że to jest ten moment, że uda wam się wejść na szczyt. I nagle słyszysz głosy członków zespołu, którzy odnoszą się  negatywnie do prognozy pogody, kwestionują jej trafność, dyskutują o bezpieczeństwie w drodze powrotnej, rozważają zabranie butli z tlenem. Tym samym, pokazują Ci ryzyka, które należy wziąć pod uwagę. Cześć z nich jest gotowa na podjęcie ryzyka i zaatakowanie szczytu, a część nie.

Masz dwa wyjścia.

Możesz opuścić zespół i zostać Denisem Urubko swojego sektora biznesowego, lub możesz zacząć słuchać, rozmawiać i podejmować decyzje wspólnie z zespołem. Tego właśnie nauczyła mnie IMSA. Pokory i umiejętność słuchania, uczenia się od siebie nawzajem, a także empatii w biznesie i zrozumienia nieoczekiwanych okoliczności. To naprawdę trudne, zwłaszcza gdy jesteś zdeterminowany, aby osiągnąć tak wiele i chcesz to osiągnąć najszybciej jak to tylko możliwe. Jednak prędkość nie ma aż takiego znaczenia na koniec dnia. Ważne jest to, że stoisz na szczycie K2 razem ze wszystkimi członkami swojego zespołu, a Twój sukces jest sukcesem pozostałych. Więc nie spiesz się, słuchaj sugestii, a we właściwym czasie zaatakuj szczyt.

A kiedy ostatecznie już staniesz na szczycie K2, spojrzysz na przepiękną panoramę gór i na uśmiechnięte twarze członków Twojego zespołu, w tym momencie uświadomisz sobie ile masz szczęścia, mając możliwość dzielenia się wiedzą i opiniami z otaczającymi Cię mądrymi ludźmi, nawet jeśli ich poglądy różnią się od Twoich. A Ty jesteś w stanie wyciągnąć z tego wszystko co najlepsze, zaczerpnąć więcej informacji i dostosować lub nawet zmienić swój pomysł, który mimo Twoich założeń nie był doskonały. Mogłeś się przecież mylić. Rozważ to.

K2 czeka na śmiałków, którzy zdobędą szczyt zimą. A my siedzimy w obozie 3. Jesteśmy blisko. Życz nam szczęścia!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s